History of Istanbul Medical Chamber - İstanbul Tabip Odası Tarihi

Ayten Arıkan

Abstract


Cumhuriyetin ilanından önce (29 Ekim 1923) 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak hükümet kurulmuştur. TBMM Hükümetinin 3 Mayıs 1920’de kabul ettiği 3 numaralı kanunla tarihimizde ilk kez bağımsız bir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra da 30 Ekim 1923’te Dr. Refik (Saydam) Sağlık Bakanı olarak göreve başlamış ve hızla sağlık teşkilatını kurmaya çalışmıştır. Bakanlığa bağlı olarak 554 doktor, 60 eczacı, 40 hemşire, 560 sıhhiye memuru 136 ebe çalışmaktaydı. Dolayısıyla 8 Kasım 1923’te doktorlara ilk Mecburi Hizmet Kanunu çıkarılmıştır. Cumhuriyet yönetimi Anadolu’da dengeli bir sağlık örgütlenmesine önem vermekteydi.
11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun ile sağlık sisteminin nasıl düzenleneceği ele alınmıştır. Bu kanunun 14. maddesine göre etıbba odaları kurulması öngörülmüş, aynı kanunun 18. maddesi veçhile hazırlanan ve bir yıl sonra 6 Mart 1929’da 7739 sayılı kararname ile kabul edilen bir de Etıbba Odaları Nizamnanesi çıkarılmıştır. Böylece tabip odaları kurulmuştur. Karardaki ilk imza yine Gazi Mustafa Kemal tarafından atılmış olup Sağlık Bakanı da Dr. Refik (Saydam) idi.
İlk etıbba odası İstanbul’da kurulmuştur. O yıllarda öncelikle Türkiye 9 bölgeye ayrılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda 23 tabip odası kurulmasına daha sonrada her ilde bir tabip odası kurulmasına karar verilmiştir.
Bu çalışmada ülkemizin sağlık tarihi içinde yer alan etıbba odalarından İstanbul Tabip Odası’nın tarihi (kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği aşamalar gelişmeler ve yaptığı çalışmalar) incelenmeye çalışılacaktır.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Halk Hekimliği Dergisi

e-ISSN: 1309–8004

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslı .